Oblasť činnosti


autorizované projekty čistiarní odpadových vôd všetkých stupňov

technológie čistenia priemyselných odpadových vôd (hlavná oblasť činnosti)
technológie čistenia splaškových a komunálnych vôd
komplexné dodávky čistiarní odpadových vôd „na kľúč“ – doma aj v zahraničí
dodávky jednotlivých zariadení pre čistenie vôd, úpravu vôd a separáciu kalov
technológie úpravy priesakových vôd zo skládok odpadov
progresívne kalové hospodárstvo (zahusťovanie, odvodňovanie, úpravy)
deodorizačné filtre na deodorizáciu vzdušnín z rôznych objektov
štúdie vykonateľnosti (feasibility study) pre investičné zámery
predprojektové odborné štúdie pre rôzne iné účely
separačné procesy a špeciálne environmentálne technológie a zariadenia (membránové procesy, separácie, filtrácie, odstreďovanie ....)
bilancie surovín a návrhy bioplynových staníc
prevádzkové poriadky, návody na obsluhu a údržbu, manuály ČOV
odborný dozor ČOV, posudková, poradenská a konzultačná činnosť