EVHflot - flotačné zariadenie

EVHflot  -  flotačné zariadenie  
 

 • plnoautomatické zariadenie na kontinuálne čistenie priemyselných odpadových vôd s obsahom tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu, olejov na báze ropných uhľovodíkov, jemných vlákien (papier, celulóza, textil, plasty), väčšiny ťažkých kovov a iných chemicky dobre koagulovateľných zložiek znečistenia odpadových vôd
   
 • po chemickej koagulácii sa vytvorená zrazenina separuje na princípe tlakovo-expanznej flotácie – proces DAF  (Dissolved Air Flotation)
   
 • systém je vhodný pre odpadové vody zo všetkých odvetví potravinárskeho priemyslu, biotechnológií, z výroby bionafty, zo spracovávania a aplikácie minerálnych olejov a pod.
   
 • vyrába sa z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele s kvalitnými odolnými komponentami
   
 • dodáva sa vo výkonovom rade, pokrývajúcom 10 rôznych kapacít od 1 m3/h až po 90 m3/h
   
 • vyššia kapacita sa dosiahne kombináciou viacerých flotátorov so spoločným obslužným priestorom a doplnkovými periférnymi zariadeniami (chemické a kalové hospodárstvo)
   
 • súčasťou dodávky flotátora je vlastný elektro-rozvádzač, ktorý riadi celú prevádzku linky (čerpanie, výšku hladiny v akumulačnej nádrži, chemické hospodárstvo, prietok, pH atď.)
   
 • vypracujeme návrh potrebného výkonu flotačnej linky s kompletnou technológiou, autorizovanú projektovú dokumentáciu pre všetky stupne schvaľovania, kompletnú dodávku a montáž, garančný test, prevádzkovú dokumentáciu, odborný dohľad a poradenstvo