EVHfilter - reaktorové čistiarne

EVHfilter  -  reaktorová čistiareň odpadových vôd / úpravovňa vody

 
 • plnoautomatické zariadenie na kontinuálne čistenie priemyselných odpadových vôd po ich vhodnej chemickej úprave, na dočistenie biologicky čistených odpadových vôd (terciárny stupeň) alebo úpravovňa surovej vody (po doplnení o dezinfekciu)
   
 • nie je potrebných niekoľko reaktorov, nádrží, čerpaní ..., pretože v jedinom reaktore sú integrované funkcie úpravy pH / neutralizácie, koagulácie, flokulácie, sedimentácie a dvojstupňovej filtrácie (kalový mrak / filtračná vrstva)
   
 • integrované funkcie znamenajú výraznú úsporu zastavanej plochy a progresívne inteligentné riadenie procesu (možná je aj realizácia diaľkovej kontroly a riadenia)
   
 • vhodné na čistenie odpadových vôd s obsahom ťažkých kovov, farbív, lepidiel, s menším obsahom tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu resp. olejov na báze ropných uhľovodíkov a pod., kde by flotačné zariadenie bolo menej efektívne
   
 • vhodné na čistenie priemyselných odpadových vôd z povrchových úprav kovov a plastov, galvanizovní, neutralizačných staníc, deemulgačných staníc, čerpacích staníc pohonných hmôt, pracích vôd v aquaparkoch, vôd z niektorých potravinárskych výrob, textiliek, sklární, papierní a z ďalších odvetví priemyslu
   
 • vhodné na vody z umývania strojných liniek, z umývania dopravných prostriedkov všetkých druhov, cisterien, poľnohospodárskej techniky, cestných a stavebných mechanizmov a pod.
   
 • vyrába sa z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, v prípade potreby z bežnej ocele s náterom, v odôvodnených prípadoch z vysoko odolného polypropylénu
   
 • dodáva sa vo výkonovom rade, pokrývajúcom 6 rôznych kapacít od 1 m3/h až po 50 m3/h
   
 • vyššia kapacita sa dosiahne kombináciou viacerých reaktorov so spoločným obslužným  priestorom a periférnymi zariadeniami (chemické a kalové hospodárstvo)
   
 • súčasťou dodávky EVHfiltra je vlastný elektro-rozvádzač, ktorý riadi celú prevádzku linky (čerpanie, výšku hladiny v akumulačnej nádrži, prietok, chemické hospodárstvo, systém odkalu, regeneráciu filtračnej náplne, kontrolu pH odtoku atď.)
   
 • na požiadanie je možná dodávka linky s diaľkovým ovládaním celého procesu
   
 • vypracujeme návrh potrebného výkonu, kompletnú technológiu, autorizovanú projektovú dokumentáciu pre všetky stupne schvaľovania, kompletnú dodávku a montáž, garančný test, technickú a prevádzkovú dokumentáciu, odborný dohľad a poradenstvo