EVHkalos - statické odvodňovanie kalov

EVHkalos  -  vyklápacie odvodňovacie kontajnery na statické odvodňovanie kalov

 • jednoduché zariadenia na statické odvodňovanie kalov rôzneho pôvodu a druhu (chemický kal, flotačný kal, prebytočný aktivovaný kal, jemné suspenzie ...)
   
 • vhodné pre prevádzky s nižšou produkciou kalu, kde je strojné odvodňovanie kalu neekonomické resp. technologicky problematické (obvykle do 8-12 m3/d)
   
 • kontajnery sú obvykle určené do interiéru budovy ČOV príp. iného vhodného krytého objektu; v ojedinelých prípadoch je možná aj externá inštalácia
   
 • vyklápací kovový kontajner akejkoľvek dostupnej veľkosti upravíme pevnou perforovanou kovovou vostavbou (obvykle z nehrdzavejúcej ocele) a filtračnou vložkou
  z pevnej plastovej netkanej textílie s rôznou separačnou schopnosťou (voľba podľa druhu a kvality kalu)
   
 • pre väčšinu kalov je plastová filtračná vložka po očistení použiteľná viackrát
   
 • do kontajnera sa kal čerpá vhodným kalovým čerpadlo, je však možné zrealizovať aj  gravitačný prítok kalu aj odtok filtrátu (obvykle do areálovej kanalizácie)
   
 • jednotka je použiteľná pre kaly resp. zmesi s teplotou do 60 °C a v širokej škále pH
   
 • zrealizujeme aplikačnú skúšku, návrh potrebnej kapacity odvodňovania, návrh materiálu a hustoty vloženého plastového filtra, návrh čistenia filtra
   
 • súčasťou dodávky EVHkalos je kompletná inštalácia (napojenie prítoku a odtoku), garančný test, dokumentácia, náhradné filtračné vložky, odborný dohľad