EVHkalpo - statické odvodňovanie kalov

EVHkalpo  -  statické odvodňovanie kalov (intenzifikované „kalové pole“)  

 • jednoduché zariadenie na statické odvodňovanie kalov rôzneho pôvodu a druhu (chemický kal, flotačný kal, prebytočný aktivovaný kal, jemné suspenzie ...)
   
 • vhodné pre prevádzky s nižšou produkciou kalu, kde je strojné odvodňovanie kalu neekonomické resp. technologicky problematické (obvykle do 8-10 m3/d)
   
 • jednotka je určená do interiéru budovy ČOV príp. iného vhodného krytého objektu; kapacitu je možné zostaviť z menších jednotiek, štandardne ako násobok 1 m3, rozmerovo sa však možno prispôsobiť miestnym podmienkam
   
 • ak to miestne podmienky umožnia, systém sa výškovo nastaví na gravitačný prítok kalu aj odtok filtrátu (obvykle do areálovej kanalizácie)
   
 • vyrába sa z kvalitného doskového polypropylénu, filtračné vložky z pevnej plastovej netkanej textílie s rôznou separačnou schopnosťou (voľba podľa druhu a kvality kalu)
   
 • pre väčšinu kalov je plastová filtračná vložka po očistení použiteľná viackrát
   
 • jednotka je použiteľná pre kaly resp. zmesi s teplotou do 60 °C a v širokej škále pH
   
 • zrealizujeme aplikačnú skúšku, návrh potrebnej kapacity odvodňovania, návrh materiálu a hustoty vloženého plastového filtra, návrh čistenia filtra
   
 • súčasťou dodávky EVHkalpo je kompletná inštalácia (vrátane potrubí a armatúr), garančný test, dokumentácia, náhradné filtračné vložky, pevná lopatka na výber kalu, odborný dohľad